تا شقایق است زندگی باید کرد زندگی یعنی وجود هستی و نابترین زمان را در اشکی مادر می توان دید برای فرز

گل ناب است.

عکس گل

برچسب ها:
زمان: 2015-07-17 02:51:35

به خاطره ها سپردم

دور شدم از خودم

در ابتدایی نیستی

مرا به خاطر بسپار

مرا که نامم

از خاطر ه ها پاک شده

مرا به یاد بیار

مرا که در خاطرات نیستم

خودم را می گوییم،خودخواه می شوم بعد از برگشت دوباره،در خاطره دیگران فراموش شدم ،اما من نیز فراموش کرده بودم،چرا که خودم را گم کردم در هزار تویی زندگی.

برچسب ها:
زمان: 2015-07-17 02:51:35

لبخند

لبخند میزنم

لبخند تو زیبا است

لبخند میزنم

تا تو لبخند بزنی

لبخند من  زیبا نیست

لبخند من از غم من است

اما توکه لبخند میزنی

غم من نیست می شود

غم من را می دانی

نگاه غمگین تو است

پس لبخند زندگیم را با غمت نابود نکن

بخند تا تمام دنیا شاد شود

ای تمام  وجودم

خواهرم 

دوست دارم به اندازه دنیا.

زمان: 2015-07-17 02:51:35

زندگی سخت است

زندگی سخت است

زندگی زیبا است

 زندگی  حتی زشت می شود

زندگی را می توان ساخت

حتی در انتهای اندوه

حتی در نقطه انتهایی زندگی

درپوچی ونیستی

ونه در ژستهای امروزی

در حالی از دود سیگار

سیگار به زندگی معنا نمیده

تو با افکارت، با عملت به آن معنا می دهی.

زمان: 2015-07-17 02:51:35

یه روز برفی

یه روز برفی تویی حیاط خونه مون

زیر ریزش برفها

تو بودی هم کسم

توبودی تمام وجودم

یه روز برفی

قدم زدم روی برف دلت

یه روز برفی دیدمت

تو شدی همه وجودم

دلم پر می کش سویی تو

دوست دارم زیاد

قد مهربانویت

خدایا..............

تویی کس همه بی کسان

مثل همیشه دستم رها نکن

زمان: 2015-07-17 02:51:35

شقایق

 

برچسب ها:
زمان: 2015-07-17 02:51:35

جریان زندگی

زندگی چه زشت وچه زیبا وجود دار د زیباست بد است وشاید خوب باشد زندگی در فکر ما جریان دارد زندگی هست حتی اگر ما نباشیم.
زمان: 2015-07-17 02:51:35

آسمان ابی نیست ،اما آبی تصور می کنیم.